Povinnosti návštěvníků

1. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní očistu, zachovávat čistotu všech míst a zařízení sauny a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní a ostatních.

2. Každý je povinen se umýt mýdlem a řádně osprchovat před vstupem do sauny.

3. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení sauny. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení nebo majetku ostatních osob.

4. Z důvodu hygieny prostředí se při sezení na lavicích sauny, odpočívárny a šatny používá k podložení těla prostěradlo nebo jiná vhodná textilie.

5. Ze sauny bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto řádu, neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků nebo se chová nepřístojným způsobem.

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.