Kritéria pro přijímání do školní družiny

Školní družina je určena pro žáky I. st. ZŠ Dobrovského. Žáci jsou přijímáni do školní družiny do naplnění kapacity (120 žáků) na základě písemné přihlášky, která musí být podána řádně a včas v den stanovený vedením školy, podle těchto kritérií:

  1. 1. Podle věku dítěte (podle data narození), zpravidla přednostně žáci 1. a 2. ročníku.
    2. Žáci 3. ročníku, kteří využívají školní družinu celotýdenně v plném režimu.
    3. Žáci 3. a 4. ročníku v případě:
              - volné kapacity družiny,
              - bydliště těchto žáků je mimo město a denně dojíždějí.

O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy. O vyloučení žáka ze ŠD, pokud žák soustavně porušuje řád školní družiny, rozhoduje táké ředitelka školy.

Ukončí-li žák docházku do školní družiny během školního roku, je toto místo nabídnuto dalšímu zájemci v pořadníku.

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.