Znovuotevření školy pro 9. třídy

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.

Zákonní zástupci musí informovat školu nejpozději do 7. 5. 2020,  zda jejich dítě nastoupí 11. 5. 2020 do školy. Docházka není povinná a bude probíhat ve skupině v maximálním počtu 15 žáků. Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.

Před vstupem do školy, tj. 11. 5., odevzdá žák vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které bude opatřeno podpisem zákonného zástupce (formulář naleznete na webových stránkách: Pro rodiče a žáky – formuláře, žádosti).

Obsahem je učivo z předmětů přijímací zkoušky (ČJ, Ma), cílem je příprava na přijímací zkoušku.

Časový rozsah a organizace:
Konzultace budou probíhat vždy v pondělí a ve středu od 8 – 10.45 hodin ve dvou blocích (pondělí Čj, Ma; středa Ma, Čj). Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

Žáci se sejdou v 7.50 před školou:

  • - budou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními,
  • - pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu,
  • - žáky před školou vyzvedne pověřený pedagogický pracovník,
  • - každý žák bude mít s sebou minimálně 2 roušky (z toho 1 rezervní, která bude uložena v igelitovém sáčku).

Žáci, kteří se účastní od 11. 5. prezenční výuky, mohou jít v pondělí a ve středu ihned po ukončení výukových bloků na oběd do ŠJ. Obědy si žáci navolí sami.

Hygienická opatření:

- vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám,
- všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky,
- žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy,
- neprodleně po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci (zajistí škola) na ruce.
- je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici,
- v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě,
- při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku,
- žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě,
- v každé třídě je nezbytné často větrat.

D. Krátká,
ředitelka školy

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.