Znovuotevření školy pro II. stupeň

Díky příznivému vývoji epidemiologické situace bude umožněna od 8. června 2020 osobní přítomnost žáků všech ročníků na II. stupni základní školy za účelem konání třídnických hodin a socializačních aktivit. Žáci se sejdou 1x týdně na 45 – 60 minut, kdy bude probíhat třídnická hodina v prostoru venkovní/přírodní učebny na školní zahradě. Přesný den a čas bude upřesněn podle organizačních podmínek, žák bude informovat třídní učitel prostřednictvím školy online. Zákonní zástupci by měli informovat třídního učitele nejpozději do 3. 6. 2020, zda jejich dítě bude přítomno ve škole. Docházka není povinná a bude probíhat ve skupině v maximálním počtu 15 žáků. Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin, ale absence se nezapočítává do absence na vysvědčení.

Při návratu do školy je třeba odevzdat vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které bude opatřeno podpisem zákonného zástupce (formulář naleznete na webových stránkách školy: Pro rodiče a žáky – formuláře, žádosti).

Příchod do školy:

- žáci se sejdou před školou podle časového harmonogramu, který bude upřesněn,

- budou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními,

- pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu,

- žáky před školou vyzvedne pověřený pedagogický pracovník.

Hygienická opatření:

- všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky,

- žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy,

- každý žák bude mít s sebou minimálně 2 roušky (z toho 1 rezervní, která bude uložena v igelitovém sáčku), při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku,

- neprodleně po příchodu do učebny musí každý použít dezinfekci (zajistí škola) na ruce, je možné použít i vlastní dezinfekci, kterou běžně používá.

D. Krátká
ředitelka školy

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.