Přihlášky na SŠ

rodiče dostanou dvě přihlášky s vyplněnou hlavičkou a klasifikací

do přihlášky doplňte vybrané střední školy a obory (u obou přihlášek je stejné pořadí škol), kontakty na zákonného zástupce a uchazeče

seznamte se důkladně s kritérii přijímacího řízení na vámi vybrané škole (ředitelé oznámí nejpozději do 31.1. 2021 na www stránkách)

k přihlášce přiložte případná osvědčení o školních úspěších (umístění ve školních olympiádách apod.)

přihlášky na střední školu potvrďte podpisem uchazeče a podpisem zákonného zástupce 

zjistěte, zda vámi vybraná škola (obor) vyžaduje lékařskou prohlídku a v případě, že ano, nechte si přihlášku potvrdit u svého obvodního dětského lékaře

vyplněné přihlášky doručte na adresu ředitele SŠ nejpozději do 1. 3. 2021

Přijímací zkoušky

v případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou není jednotná přijímací zkouška povinnou součástí přijímacího řízení, přičemž o nekonání jednotné přijímací zkoušky může rozhodnout ředitel dané školy

pokud ředitel školy rozhodne o nekonání zkoušky, informace o této skutečnosti musí být součástí jednotných kritérií přijímání pro první kolo přijímacího řízení, které ředitel školy zveřejní nejpozději do 31. ledna 2021

jednotné přijímací zkoušky obsahují zkoušku z českého jazyka a matematiky; probíhají formou písemného testu

pokud se jednotná přijímací zkouška v daném oboru vzdělání rozhodnutím ředitele školy nekoná, škola organizuje vždy školní přijímací zkoušku

ředitel školy může v rámci prvního kola přijímacího řízení do čtyřletého oboru vzdělání, jehož součástí je jednotná přijímací zkouška nebo školní přijímací zkouška, dodatečně rozhodnout do 8. března 2021 o nekonání těchto zkoušek za předpokladu, že si tuto možnost výslovně vyhradil v jednotných kritériích přijímání a zároveň je počet přijatých přihlášek nižší nebo roven vyhlášenému předpokládanému počtu přijímaných uchazečů do daného oboru vzdělání a formy vzdělávání

před přijímací zkouškou obdrží všichni uchazeči od konkrétní střední školy pozvánku

Termíny konání přijímacích zkoušek pro čtyřleté obory vzdělání:

1. termín: pondělí 12. dubna 2021  

2. termín: úterý 13. dubna 2021

Náhradní termíny přijímacích zkoušek:

1. termín: středa 12. května 2021  

2. termín: čtvrtek 13. května 2021

Tyto termíny se nevztahují na obory se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem (tedy bez maturitní zkoušky).

Další kola přijímacího řízení vypisují jednotlivé školy dle potřeby (veškeré informace je třeba zjišťovat na stránkách jednotlivých SŠ).

Zápisový lístek

k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem na dané střední škole slouží zápisový lístek

zákonný zástupce obdrží společně s přihláškami jeden zápisový lístek na začátku února, nutno uschovat

zápisový lístek musí být odevzdán řediteli příslušné SŠ nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí; nebude-li zápisový lístek ve stanovené lhůtě škole doručen, vzdává se uchazeč práva být přijat za studenta dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče

zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou (to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání nebo byl-li přijat na obor s talentovou zkouškou a později na obor bez talentové zkoušky; v tomto případě je možné zápisový lístek vzít zpět ze střední školy a odevzdat ho na druhou střední školu)

V případě přijetí na SŠ:

1. žák je přijat na zvolený obor

2. zákonný zástupce vyplní v zápisovém lístku tabulku u bodu 1.

(školní rok 2020/21, název školy, kód a název oboru vzdělání, datum)

3. připojí podpis zákonného zástupce a podpis uchazeče

4. do deseti pracovních dnů doručí (nejlépe doporučeně nebo osobně) do příslušné SŠ

5. do SŠ školy s talentovou zkouškou lze zápisový odevzdat do 10 dnů po přijetí; v případě, že se dítě dostane v dubnu na jinou SŠ (bez talentových ZK) může stáhnout zápisový lístek bez udání důvodů

V případě nepřijetí na SŠ:

Po oznámení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání (doručení poštou) je třeba:

podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí do 3 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o nepřijetí – na adresu střední školy (je možné informovat se předem, zda má odvolání smysl)

nebo podat přihlášky do 2. kola přijímacího řízení

Informace o středních školách, oborech studia, popisy povolání, testovací programy hledejte na těchto webových stránkách:

www.cermat.cz

www.msmt.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.scio.cz

www.infoabsolvent.cz

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.