Znovuotevření školy pro I. stupeň - aktualizace

25. 5. 2020

Pokub byl žák přihlášen ke vzdělávacím aktivitám od 22. 5. 2020 a onemocněl, je nutné vyplnit čestné prohlášení - návrat po nemoci. Formulář naleznete na webových stránkách školy: Pro rodiče a žáky – formuláře, žádosti.

21. 5. 2020

Informace k zahájení výuky předají dětem třídní učitelé nejdéle během pátku 22. 5. 2020.

11. 5. 2020

Vážení rodiče,

od 25. 5. 2020 se mohou žáci I. stupně účastnit vzdělávacích aktivit, které budou organizovány pravidelně každý den.  

Zákonní zástupci musí informovat školu (třídního učitele) nejpozději do 18. 5. 2020,  zda jejich dítě nastoupí 25. 5. 2020 do školy. Docházka není povinná a bude probíhat ve skupině v maximálním počtu 15 žáků. Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. Vzdělávací aktivity budou realizovány pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti školy, rozhodne ředitelka školy o přijetí žáků do skupiny na základě žádosti zákonných zástupců podle následujících kritérií:
1. Hlavním kritériem bude věk, skupiny velikosti do 15 žáků budou zřizovány od nejnižších ročníků výše až do vyčerpání kapacity školy.
2. Dalším kritériem bude umístění sourozence již zařazeného dítěte.

Před vstupem do školy, tj. 25. 5., odevzdá žák vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které bude opatřeno podpisem zákonného zástupce (formulář naleznete na webových stránkách školy: Pro rodiče a žáky – formuláře, žádosti).

Časový rozsah a organizace vzdělávacích aktivit:
Ranní školní družina není poskytovaná.

Každodenní vzdělávací aktivity budou rozděleny na dopolední a odpolední část.  

Dopolední část bude zahájena od 7.45 – 8 hodin a bude trvat maximálně 4 vyučovací hodiny.
Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin, absence se nezapočítává do absence na vysvědčení. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.
Vzdělávací aktivity budou probíhat pouze v budově školy nebo v areálu školy.
Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná.
Distanční forma vzdělávání bude upravena tak, aby byla škola schopna přednostně zajistit výuku prezenční (předpokládá se např. omezení distanční výuky prováděné formou videokonferencí).

Odpolední činnosti budou organizovány pro žáky 1. – 3. tříd, konec je stanoven na 15 hodin.
Dle pokynů MŠMT se v případě odpoledních aktivit nejedná o školní družinu. Pro zařazení žáka do skupiny tedy není rozhodující, zda je za běžné situace zapsán do ŠD.

Na školní stravování budou mít nárok pouze ti žáci, kteří budou docházet do školy. Jídelna bude i nadále nepřístupná veřejnosti. Obědy si musí žáci/rodiče navolit sami v dostatečném předstihu.

Příchod do školy:

- žáci se sejdou před školou podle časového harmonogramu, který bude následně upřesněn,
- budou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními,
- pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu,
- žáky před školou vyzvedne pověřený pedagogický pracovník,
- vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám,
- v prvních dnech znovuotevření školy bude pomáhat s organizací příchodu žáků městská policie, obnovena by měla být v době před začátkem vyučování přítomnost příslušníků PČR na přechodech pro chodce.

Hygienická opatření:

- všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky,
žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy,
každý žák bude mít s sebou minimálně 2 roušky (z toho 1 rezervní, která bude uložena v igelitovém sáčku),
neprodleně po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci (zajistí škola) na ruce, je možné použít i vlastní dezinfekci, kterou běžně používá,
ve třídě jsou papírové ručníky,
- každý žák sedí sám v lavici,
- v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě,
při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku,
žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě,
v každé třídě je nezbytné často větrat.

V současné době se snažíme maximálně naplnit doporučení MŠMT z dokumentu Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020. Věřte, že pro bezpečnost Vašich dětí děláme maximum, přesto upozorňuji, že není v našich silách zajistit např. dodržování povinných rozestupů při shromažďování dětí před školou, pohybu po škole ve společných prostorách, v šatnách atd.

Informace (rozdělení do skupin, rozvrh, zahájení výuky…) budou upřesněny koncem příštího týdne, prosím sledujte naše www stránky.

D. Krátká,
ředitelka školy

 

Znovuotevření školy pro 9. třídy

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.

Zákonní zástupci musí informovat školu nejpozději do 7. 5. 2020,  zda jejich dítě nastoupí 11. 5. 2020 do školy. Docházka není povinná a bude probíhat ve skupině v maximálním počtu 15 žáků. Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.

Před vstupem do školy, tj. 11. 5., odevzdá žák vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které bude opatřeno podpisem zákonného zástupce (formulář naleznete na webových stránkách: Pro rodiče a žáky – formuláře, žádosti).

Obsahem je učivo z předmětů přijímací zkoušky (ČJ, Ma), cílem je příprava na přijímací zkoušku.

Časový rozsah a organizace:
Konzultace budou probíhat vždy v pondělí a ve středu od 8 – 10.45 hodin ve dvou blocích (pondělí Čj, Ma; středa Ma, Čj). Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

Žáci se sejdou v 7.50 před školou:

  • - budou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními,
  • - pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu,
  • - žáky před školou vyzvedne pověřený pedagogický pracovník,
  • - každý žák bude mít s sebou minimálně 2 roušky (z toho 1 rezervní, která bude uložena v igelitovém sáčku).

Žáci, kteří se účastní od 11. 5. prezenční výuky, mohou jít v pondělí a ve středu ihned po ukončení výukových bloků na oběd do ŠJ. Obědy si žáci navolí sami.

Hygienická opatření:

- vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám,
- všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky,
- žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy,
- neprodleně po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci (zajistí škola) na ruce.
- je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici,
- v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě,
- při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku,
- žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě,
- v každé třídě je nezbytné často větrat.

D. Krátká,
ředitelka školy

 

Seznam přijatých dětí do prvních tříd ve školním roce 2020/21

 prijati zaci 2020

 

Testování COMDI

- informace pro žáky stávající 8. tříd a jejich rodiče
V průběhu školního roku jste byli informováni, že se škole podařilo zajistit finance k nákupu licencí pro testování COMDI, které je zaměřené na profesní orientaci a výběr budoucího povolání. Testování již bylo plánované na začátek června, schůzka s rodiči v době třídních schůzek na konci dubna. Vzhledem k aktuální situaci je pravděpodobné, že testování neproběhne v tomto školním roce. Uskuteční se na začátku příštího školního roku, v září 2020. Nejdříve se bude konat schůzka s rodiči (mohou být přítomni i žáci), na které budete informováni o celém testování včetně výstupů. Následně po zajištění potřebné písemné dokumentace (vyplnění vstupních dotazníků obsahující souhlas s testováním) proběhne samotné testování žáků.
Věříme, že se vše uskuteční v průběhu září včetně předání samotných výstupů z testování. Předávání výstupů probíhá pouze s jednotlivými žáky či za přítomnosti rodiče. To již bude na Vašem společném rozhodnutí.

D. Krátká, ředitelka školy

 

Zapůjčení notebooků

 Vážení rodiče a žáci. Pokud doma nemáte možnost k domácí přípravě využít počítač, je možnost si zapůjčit školní notebook.

V případě zájmu kontaktujte školu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.