Logická olympiáda 2020

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.

Do krajského kola se probojovaly dvě naše žákyně. Úspěšným řešitelem se stala Veronika Hanáková, IV. B. Ve stejné kategorii (3. – 5. ročník ZŠ) se umístila na 5. místě z 58 soutěžících Daniela Flídrová z V. A. Svým výsledkem překonala 93,1% účastníků krajského kola.
Velmi nás těší zájem děvčat o matematiku a gratulujeme jim k vynikajícím výsledkům.

Mgr. Dana Krátká

 

Návrat prvních a druhých tříd

Ve středu 18. 11. 2020 se otevře škola pro výuku žáků 1. a 2. ročníku.

Prezenční výuka v 1. a 2. ročníku bude probíhat dle stálého (prezenčního) rozvrhu v plném rozsahu.

Provoz  školy

Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol. Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.
Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Každý žák bude mít s sebou 2 roušky (z toho 1 rezervní, která bude uložena v igelitovém sáčku).

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (tělesná výchova - tyto hodiny budou žáci trávit venku v areálu školy, pokud to počasí dovolí; hudební výchova bude probíhat beze zpěvu).
Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
Pro žáky ostatních ročníků zůstává povinná distanční výuka. Pro tyto žáky jsou umožněny individuální prezenční konzultace ve škole. Vždy
po dohodě s vyučujícím.

Školní družina

Provoz školní družiny je realizován v plném rozsahu (6 – 16 hodin).
1.A – ve své kmenové třídě
1.B – ve žluté družince
2.A – v zelené družince
2.B – v modré družince 

Školní jídelna
ŠJ je v provozu, bližší informace  na  www.madoret.eu  Rodiče musí dětem objednat obědy.

 Mgr. Dana Krátká
13. 11. 2020
     

 

Zveřejnění rozpočtu školy na rok 2021
Zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022-2023

 navrh rozpoctu 2021

 

 

 

 

Testování COMDI jsme stihli

Druhým rokem se naši deváťáci účastnili testování COMDI, jedná se o kariérové poradenství realizované přímo ve škole a na závěr testování žák získá výstupy o svých profesních předpokladech.

Vzhledem k epidemiologické situaci a dosavadním zkušenostem s uzavíráním škol v jarních měsících jsme s testováním příliš neotáleli. Na začátku září proběhla schůzka s rodiči, na které získali podrobné informace o testování, a v polovině září se na Dobráku uskutečnilo samotné testování pod vedením školní psycholožky Mgr. Kamily Barlow, která získala licenci tutora. Modul A pro žáky základní školy absolvovali všichni přítomní žáci z 9. A a B třídy. Samotné testování probíhalo na školních počítačích během tří vyučovacích hodin. Některé části testu byly časově omezené, v jiných žáci pracovali svým tempem. Na konci září a začátkem října paní psycholožka zrealizovala s každým žákem individuální rozbor, během něhož byly podrobně interpretovány výstupy. Téměř dvě třetiny rodičů využily její nabídku a konzultace se také zúčastnily. Při interpretaci žáci slyšeli informace o svých zájmech, profesní orientaci, porovnávaly se jejich vědomosti s klasifikací a výkonovými faktory. Dále se srovnávala vyrovnanost povahových vlastností a typu osobnosti. Pro zúčastněné byly určitě nejzajímavější výstupy o profesních předpokladech se závěrečným rozborem doporučených oborů. Žáci také obdrželi písemnou zprávu se závěry z testování COMDI. 

Tímto testováním jsme se snažili pomoci žákům při volbě středních škol. Jsme přesvědčeni, že prevence před chybně vybranou školou je lepší, než následný přestup na jinou školu nebo rekvalifikace a nezaměstnanost. Testy profesní orientace realizuje také pedagogicko-psychologická poradna, tuto možnost poskytuje individuálně ve svém zařízení v Ústí nad Orlicí.

Velké poděkování patří Mgr. Kamile Barlow za testování a zejména za velmi rychlé zpracování jednotlivých zpráv s výsledky, všichni žáci je obdrželi ještě před uzavřením školy. Děkujeme také Společenství firem Lanškroun, které ze svých prostředků uhradilo licence. 

Dana Krátká

     

 

Informace k distanční výuce

- výuka je povinná,
- práce žáků bude hodnocena,
- online výuka bude zajištěna v předmětech český jazyk – mluvnice, anglický jazyk, matematika, ruský jazyk v VIII.A; online výuka v dalších předmětech bude realizována podle potřeb vyučujících,
- při neúčasti žáků na online výuce je nutné řádné omluvení od zákonných zástupců třídnímu učiteli,
- úkoly jsou zadávány prostřednictvím školy ONLINE,
- žáci pravidelně sledují školu ONLINE, kde jsou uveřejňovány informace k výuce a zadávány úkoly, pokyny k práci…
- žáci dle pokynů vyučujících odevzdávají vypracované úkoly,
- škola nabízí možnost zapůjčení školních notebooků
- podrobné informace byly předány žákům ze tříd „B“ v pátek 9. 10. 2020, ostatním žákům během příštího týdne.

Školní jídelna
V době distanční výuky mají žáci 2. stupně nárok na dotovaný oběd. Na obědy můžou chodit v tomto časovém harmonogramu: 10,50 – 11,10, nebo 11,50 – 13,45 hodin. Obědy musí konzumovat ve školní jídelně, do jídlonosičů nebudou vydávány.  

D. Krátká, ředitelka školy
9. 10. 2020

      

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.