Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Ve čtvrtek dne 4. 2. se konalo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Kategorie AI (6. - 7. třída) byla zastoupena 9 žáky. Každý z nich absolvoval písemnou část (poslech a porozumění textu) a ústní část (samostatný projev na dané téma + konverzace s vyučujícími).

Pro některé z nich to byla první zkušenost, přesto bylo vidět, že všichni mají chuť soutěžit a ukázat, co umí.

A zde jsou výsledky:

Linda Faltusová (7.B) 38b

Barbora Semerádová (6.B) 37b

Libor Nastoupil (6.B) 37b

Pavla Zapletalová (7.A) 35b

Vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme za výborné výkony.

Iveta Valentová

 

 

Okresní kolo Matematické olympiády kategorie Z9

I v tomto školním roce se přes nepříznivou situaci konají některé vědomostní soutěže. Již po vánočních prázdninách končilo žákům 5. a 9. tříd domácí školní kolo Matematické olympiády. Přihlášení žáci měli za úkol spočítat celkem 6 úloh, do okresního kola postoupil ten, kdo zvládl vypočítat alespoň 4 z nich. To se ze tří zúčastněných (z 5. A Daniela Flídrová a Magdalena Novotná, z 9. A Veronika Reslerová) podařilo 2 žákyním – Daniele a Veronice.

Okresní kolo kategorie Z5 pro 5. třídy bylo zatím odloženo na neurčito, v kategorii Z9 pro žáky 9. tříd okresní kolo proběhlo distančně 27. 1. 2021. Veronika měla za úkol během 4 hodin vyřešit 4 zadané matematické úlohy. To se jí podařilo celkem úspěšně, protože z celkového počtu 24 dosažitelných bodů získala 18 bodů. Stala se tedy úspěšnou řešitelkou okresního kola a celkem obsadila krásné 6. místo z celkového počtu 18 přihlášených řešitelů.

Blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

Mgr. Gabriela Reslerová

 

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

V úterý 2. února 2021 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. V kategorii 8. a 9. tříd si poměřilo svoje znalosti a dovednosti šest žáků – Lucie Altmanová (8. B), Nikola Kubelková (8. A), Eliška Marešová (8. A), Marek Hanyš (8. B), David Nastoupil (8. B) a Damián Slanař (8. A). V porotě zasedly: pí uč. Semerádová a pí uč. Ilčíková. Ke komunikaci jsme využili online prostor prostřednictvím aplikace Teams.

Na žáky čekala práce s anglickým textem a poslechové cvičení. Následovala ústní část, ve které soutěžící reagovali na dotazy vyučujících.

A zde jsou výsledky:

Reading (práce s textem) - 1. místo: David Nastoupil (25,5 bodů)
                 2. místo: Marek Hanyš(24,5 bodů)
                 3. místo: Damián Slanař (24 bodů)
                 4. místo: Lucie Altmanová (23 bodů)
                 5. místo: Nikola Kubelková(21 bodů)
                 6. místo: Eliška Marešová(18 bodů)

Listening (poslech) - 1. místo: David Nastoupil (10,5 bodů)
                  2. místo: Damián Slanař (10 bodů)
                  3. místo: Lucie Altmanová, Marek Hanyš, Nikola Kubelková (9 bodů)
                  4. místo: Eliška Marešová (8 bodů)

Speaking (ústní část) - 1. místo: David Nastoupil 
2. místo: Marek Hanyš
3. místo: Damián Slanař
4. - 6. místo: Lucie Altmanová, Nikola Kubelková, Eliška Marešová

Vítězem školního kola v této kategorii se tedy stává David Nastoupil.

Chválíme širokou slovní zásobu, která přesahuje rámec očekávaných znalostí žáků základní školy, dále pohotové a jisté reakce, plynulost, přízvuk.

Hned poté jsme, bohužel, dostali informaci, že okresní kolo v Ústí nad Orlicí bylo zrušeno. Nezbývá než doufat, že příští rok budou tito nadějní žáci stejně úžasní a aktivní jako letos a zkusí svoje štěstí ještě jednou. 

Děkujeme za reprezentaci a skvělé výkony.

N. Semerádová

 

Přihlášky na SŠ

rodiče dostanou dvě přihlášky s vyplněnou hlavičkou a klasifikací

do přihlášky doplňte vybrané střední školy a obory (u obou přihlášek je stejné pořadí škol), kontakty na zákonného zástupce a uchazeče

seznamte se důkladně s kritérii přijímacího řízení na vámi vybrané škole (ředitelé oznámí nejpozději do 31.1. 2021 na www stránkách)

k přihlášce přiložte případná osvědčení o školních úspěších (umístění ve školních olympiádách apod.)

přihlášky na střední školu potvrďte podpisem uchazeče a podpisem zákonného zástupce 

zjistěte, zda vámi vybraná škola (obor) vyžaduje lékařskou prohlídku a v případě, že ano, nechte si přihlášku potvrdit u svého obvodního dětského lékaře

vyplněné přihlášky doručte na adresu ředitele SŠ nejpozději do 1. 3. 2021

Přijímací zkoušky

v případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou není jednotná přijímací zkouška povinnou součástí přijímacího řízení, přičemž o nekonání jednotné přijímací zkoušky může rozhodnout ředitel dané školy

pokud ředitel školy rozhodne o nekonání zkoušky, informace o této skutečnosti musí být součástí jednotných kritérií přijímání pro první kolo přijímacího řízení, které ředitel školy zveřejní nejpozději do 31. ledna 2021

jednotné přijímací zkoušky obsahují zkoušku z českého jazyka a matematiky; probíhají formou písemného testu

pokud se jednotná přijímací zkouška v daném oboru vzdělání rozhodnutím ředitele školy nekoná, škola organizuje vždy školní přijímací zkoušku

ředitel školy může v rámci prvního kola přijímacího řízení do čtyřletého oboru vzdělání, jehož součástí je jednotná přijímací zkouška nebo školní přijímací zkouška, dodatečně rozhodnout do 8. března 2021 o nekonání těchto zkoušek za předpokladu, že si tuto možnost výslovně vyhradil v jednotných kritériích přijímání a zároveň je počet přijatých přihlášek nižší nebo roven vyhlášenému předpokládanému počtu přijímaných uchazečů do daného oboru vzdělání a formy vzdělávání

před přijímací zkouškou obdrží všichni uchazeči od konkrétní střední školy pozvánku

Termíny konání přijímacích zkoušek pro čtyřleté obory vzdělání:

1. termín: pondělí 12. dubna 2021  

2. termín: úterý 13. dubna 2021

Náhradní termíny přijímacích zkoušek:

1. termín: středa 12. května 2021  

2. termín: čtvrtek 13. května 2021

Tyto termíny se nevztahují na obory se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem (tedy bez maturitní zkoušky).

Další kola přijímacího řízení vypisují jednotlivé školy dle potřeby (veškeré informace je třeba zjišťovat na stránkách jednotlivých SŠ).

Zápisový lístek

k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem na dané střední škole slouží zápisový lístek

zákonný zástupce obdrží společně s přihláškami jeden zápisový lístek na začátku února, nutno uschovat

zápisový lístek musí být odevzdán řediteli příslušné SŠ nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí; nebude-li zápisový lístek ve stanovené lhůtě škole doručen, vzdává se uchazeč práva být přijat za studenta dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče

zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou (to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání nebo byl-li přijat na obor s talentovou zkouškou a později na obor bez talentové zkoušky; v tomto případě je možné zápisový lístek vzít zpět ze střední školy a odevzdat ho na druhou střední školu)

V případě přijetí na SŠ:

1. žák je přijat na zvolený obor

2. zákonný zástupce vyplní v zápisovém lístku tabulku u bodu 1.

(školní rok 2020/21, název školy, kód a název oboru vzdělání, datum)

3. připojí podpis zákonného zástupce a podpis uchazeče

4. do deseti pracovních dnů doručí (nejlépe doporučeně nebo osobně) do příslušné SŠ

5. do SŠ školy s talentovou zkouškou lze zápisový odevzdat do 10 dnů po přijetí; v případě, že se dítě dostane v dubnu na jinou SŠ (bez talentových ZK) může stáhnout zápisový lístek bez udání důvodů

V případě nepřijetí na SŠ:

Po oznámení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání (doručení poštou) je třeba:

podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí do 3 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o nepřijetí – na adresu střední školy (je možné informovat se předem, zda má odvolání smysl)

nebo podat přihlášky do 2. kola přijímacího řízení

Informace o středních školách, oborech studia, popisy povolání, testovací programy hledejte na těchto webových stránkách:

www.cermat.cz

www.msmt.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.scio.cz

www.infoabsolvent.cz

 

Dějepisná olympiáda

V letošním školním roce probíhá již 50. ročník dějepisné olympiády. Soutěž je určená zájemcům o historii, je jednotná pro celé území České republiky a je organizována ve dvou kategoriích a ve čtyřech soutěžních kolech. I. kategorie je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií. Tematické zaměření letošního ročníku je „Labyrintem barokního světa (1556–1781)“.

Listopadového školního kola se na naší škole účastnili 4 soutěžící s těmito výsledky:

Kubíčková Dora – úspěšný řešitel

Zapletalová Jana – úspěšný řešitel

Dušánková Martina – úspěšný řešitel

Olenočin Ondřej

Do okresního kola, které proběhlo v lednu, postoupila Dora Kubíčková. Test byl přizpůsobený distanční formě soutěže a konal se on-line. Dora se umístila na pěkném 8. místě. Gratulujeme.

Vyoralová

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.